Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Spółki ZGKiM w Krapkowicach

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie komunalnymi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, budowa, nabywanie oraz eksploatacja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

2. Realizacja przez Spółkę zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) utrzymywanie należytego stanu technicznego nieruchomości i budynków na nich posadowionych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej
b) organizowanie i prowadzenie konserwacji i remontów bieżących oraz prac zleconych w zarządzanych budynkach
c) organizowanie i prowadzenie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów kapitalnych budynków wraz z ich modernizacją
d) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających z bieżącej działalności
e) współpraca z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy
f) reprezentowanie interesów Gminy jako członka Wspólnot Mieszkaniowych oraz składanie oświadczeń woli w jego imieniu i na jego rzecz
g) obsługa finansowo księgowa zarządzanych zasobach
h) zawieranie, wypowiadanie, i rozwiązywanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz umów dzierżawy na czas określony na grunty przynależne do budynków
i) prowadzenie spraw związanych z gospodarką zasobami lokalowymi, przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych, ich rozpatrywanie z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej i kwalifikowanie do przydziału zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
j) wyrażanie zgody na podnajem, oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu w całości lub części w stosunku do osób bliskich najemcy oraz dla osób obcych w stosunku do najemcy lokalu
j) wykonywanie czynności prawnych i obsługi prawnej związanej z zarządzanymi i administrowanymi zasobami w imieniu własnym, lecz na rzecz Zlecającego, w tym reprezentowania Zlecającego przed Sądami, Sądem Administracyjnym oraz władzami i urzędami w szczególnych sprawach o:
- eksmisje z lokali mieszkalnych w stosunku do osób naruszających obowiązki wynikające z umów najmu
- zmiany warunków najmu w zakresie zmiany wysokości czynszu w oparciu o stosowną Uchwałę Zarządu Miasta
- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu, opróżnienia i wydania lokalu
- zleceniobiorca jest umocowany do udzielenia dalszych pełnomocnictw procesowych osobie go reprezentującej

3. Ponadto Spółka: 

- zarządza strefą płatnego parkowania – obsługa automatów parkingowych na terenie miasta, pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie,

- administruje 28 słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta i Gminy Krapkowice, z których pobierane są pożytki zgodnie z cennikiem od dnia 01.07.2011 r.

- pełni rolę inkasenta opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach

- prowadzenie administracji 40 Wspólnotami Mieszkaniowymi – w których oprócz prowadzenia spraw księgowych, nadzoruje prace remontowe. 

4. Przedmiot działalności Spółki mieści się w zakresie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, wymienionej w § 3 ust. 2 lit. b niniejszego aktu.